0
Shares
Pinterest Google+

Az ALD Automotive Magyarország megveszi az MKB Euroleasing flottáját

Az ALD Automotive Magyarország meg­vá­sá­rol­ja az MKB-Euroleasing Autópark Zrt.-t és an­nak bul­gá­ri­ai le­ány­vál­la­la­tát. Az MKB-Euroleasing Au­tó­park tel­jes flot­tá­ja a 9400 gép­jár­mű­ből áll. Az ALD Automotive Magyarország Kft. bejelentette, hogy vég­le­ges meg­ál­la­po­dást kö­tött az MKB Bank Zrt.-vel és a Letét Kft.-vel az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. és an­nak bul­gá­ri­ai le­ány­vál­la­la­ta, az MKB-Autopark 100 szá­za­lé­kos tu­laj­don­ré­szé­nek meg­vá­sár­lá­sá­ra. A jár­mű­vek­ből 7700 Magyarországon, 1700 pe­dig Bulgáriában ta­lál­ha­tó. A fel­vá­sár­lá­ssal az ALD Automotive az egyik leg­je­len­tő­sebb pi­a­ci sze­rep­lő le­het Magyarországon, és meg­erő­sít­he­ti pi­ac­ve­ze­tő po­zí­ci­ó­ját Bulgáriában is. Az ALD Automotive több mint 10 éve van je­len Magyarországon, és je­len­leg több mint 6000 au­tót ke­zel 500 ügy­fe­le ré­szé­re. Bulgáriában, ahol a te­vé­keny­sé­gét más­fél év­vel ez­előtt in­dí­tot­ta el, a vál­la­lat je­len­leg már 2200 gép­jár­mű­vet ke­zel 85 ügy­fe­le szá­má­ra. Az ügy­let le­zá­rá­sa 2016 kö­ze­pé­re vár­ha­tó, a he­lyi ha­tó­sá­gok jó­vá­ha­gyá­sát kö­ve­tő­en.

ALD Automotive Csoport közel 1,2 millió gépjárművet finanszíroz és kezel világszerte ezzel az egyik globális vezetője a flottakezelő iparágnak. 50 éve nyújtanak minőségi szolgáltatásokat jelenleg mintegy 5000 elkötelezett munkatársukkal. Az ALD Automotive  41 országban van jelen a világon: Algéria, Ausztria, Belgium, Brazília,  Kanada, Kína, Horvátország, Csehország,  Dánia, Egyiptom,  Észtország, Finnország,  Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, India, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Mexikó,  Marokkó,  Hollandia,  Norvégia,  Lengyelország, Portugália, Románia,  Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország,  Svédország, Svájc, Törökország, Ukrajna, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Az ALD Automotive a Societé Générale Csoport tulajdonában van és a Különleges Pénzügyi Szolgáltatások Divízió része (DSFS). Észak-Amerikai flottái kiszolgálása érdekében az ALD Automotive partneri kapcsolatot létesített a Wheels Inc.-vel.

2015-ben az ALD Automotive szerződéses flottája világ szinten 9 %-kal, 1,2 millióra nőtt, amiből 100 ezer az Európán kívüli flottaállomány. Az autólízing és a flottakezelési szolgáltatások anyacégük, a Société Général egyik fő tevékenységét jelentik.  A cég a hazai, a francia piacon 360 ezer járművet kezel.  Az utóbbi évek akvizíciói révén Spanyolországban és Magyarországon, valamint a magyar felvásárlás révén Bulgáriában is tovább terjeszkedik az ALD Automotive. Növeli jelenlétét Dél-Amerikában is, ahol Chilében nyitott egy leányvállalatot, a már meglévő brazíliai után.  Az általa kezelt flottában a CO2 kibocsátás átlaga 131 gr/km, az 2015-ben berendelt új gépkocsiknál 123 gr/km. Ami az innovációkat illeti az ALD Automotive 2015-ben elindított egy globális kezelő felületet, amelyen minden szolgáltatás elérhető, bármely ügyfél számára mindazon országokban, ahol az ALD jelen van. A cég felhasználó-barátabbá és informatívabbá tette a flottakezelők számára működtetett portálját, az ALD NET-et is. Az ALD France számos új szolgáltatást indított el, hogy könnyebbé tegye a lízingelők életét, például házhoz szállítja és fel is szereli az új gumiabroncsot az Allo Pneu-vel kötött partneri szerződés alapján. 2016-ban a legfontosabb cél az akvizíciók konszolidálása és az innovatív szolgáltatások palettájának bővítése – jelentette ki Párizsban a társaság éves jelentését ismertetve Mike Masterson vezérigazgató és helyettese, Pascal Serres.  Új eszközökön és szolgáltatásokon dolgozunk, amelyek révén növelhető a rugalmasság és az összekapcsolhatóság, ami a jövő mobilitásának záloga, ezzel összefüggésben olyan új termékekben gondolkodunk, mint például a car-sharing, autómegosztás és a multimodalitás – hangsúlyozta Pascal Serres. Ezeket harmonizálva még inkább felhasználó-barát ügyfélkiszolgálásra leszünk képesek. Mindezzel párhuzamosan a flottariportok, valamint a flottakezelők és flottahasználók számára létrehozott kezelő szoftverek és felületek továbbfejlesztése is zajlik. Az elmúlt 12 év tapasztalatai alapján tevékenységünk évente átlagosan 8 %-kal bővült. Ezért minden reményünk megvan arra, hogy 2016 nyarára flottánk elérje az 1,3 millió gépkocsit. Nagy-Britanniában, Hollandiában, Olaszországban és Belgiumban, legutóbb pedig Franciaországban már elindult ez a kezdeményezés – hangzott el.   (forrás: www.mti.hu)

 

Előző

Köszöntő

Következő

A jó még jobbá tehető